ЛАСКАВУШКА

заклад дошкільної освіти №26
Центр розвитку дитини, м. Суми
Методична робота » Інновації в ЗДО

Інновації в ЗДО

22.06.2021   Роздрукувати  
   Діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти доведено високу ефективність використання сучасних інноваційних технологій, що дозволили здійснити індивідуальний підхід до кожної дитини, відкрити та розвинути здібності, особистісні якості, які є неповторними і притаманними дитячій природі.
   Педагоги ЗДО впроваджують в практику ефективні навчально – методичні системи, застосовують нетрадиційні підходи до роботи, з батькми та дітьми, впроваджують інноваційні форми навчально – виховної роботи, реалізують різноманітні проекти та авторські програми, проводять майстер – класи. А саме:
 
Міжпівкульні дошки
У нашому дошкільному закладі ми створюємо передумови для повноцінного функціонального становлення багатьох психічних процесів. А допомагають нам у цьому міжпівкульні (дидактичні) дошки, які призначені для стимуляції роботи обох півкуль головного мозку. Вправи з міжпівкульними дошками допомагають уникнути стресових ситуацій, поліпшити роботу мозку і всього тіла, а також сприяють гармонійному розвитку особистості та самореалізації у творчому плані. 
   
 
 
Технологія саморозвитку М.Монтессорі.
В садочку створено предметно-просторове середовище, у якому дитина може найповніше реалізовувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини вільна та самостійна. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потреб та вікових особливостей.
 
  
 
Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та Г.Домана.
Принциповим положенням технології Зайцева є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. За такого підходу читання розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю – письмовим мовленням.
Технологія Г.Домана сприяє засвоєнню дитиною десятків тисяч точних, надзвичайно цікавих фактів («бітів знань»).
 
 
 
Коректурні таблиці Н.Гавриш.
Коректурні таблиці використовуємо як засіб розвитку творчості кожного вихованця. Кожного разу вихователі разом з дітьми можуть знаходити нові педагогічні смисли у використанні таблиці: придумувати нові завдання, встановлювати нові закономірності та зв’язки між елементами таблиці.
 
   
 
Теорія розв'язання винахідницьких задач (ТРВЗ)
Основне завдання, що стоїть перед педагогами – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Вихователі навчають дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно. Використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.
 
  
 
Технологія «Су джок»
 Впровадження цієї технології в систему оздоровчої роботи садочку – підвищення захисних сил організму,  зменшення захворюваності серед вихованців, активізації психічних процесів, зокрема для концентрації уваги, розвитку мовлення, мислення;  відновлення фізичних сил організму та зняття  напруги.
 
  
 
Програма «Афлатот»
Сприяє соціальній адаптації дітей та формує у них навички правильного використання та економії коштів. Програма спрямована на розвиток самосвідомості, підприємницького духу, дбайливого поводження з ресурсами.
 
   
 
Мнемотехніка
Заснована на візуальному сприйнятті інформації з подальшим її відтворенням за допомогою зображень.
Основний сенс застосування мнемотабліці для дітей полягає в наступному – для визначення конкретного слова або словосполучення використовується конкретне зображення (картинка), за допомогою якого відбувається схематична замальовка слова. Ретельно вивчаючи представлені зображення, дитина прискореними темпами може запам’ятовувати і відтворювати текстовий матеріал, що допомагає розвивати мову у дошкільнят.
 
   
 
Експериментально - дослідницька діяльність
Активізує розвиток творчих здібностей, набуття дитиною нових знань, вмінь і навиків дослідницької поведінки і обробки одержаного матеріалу.
 
   
 
Психолого – педагогічне проектування.
За допомогою психолого – педагогічного проектування вихователь заохочує дітей до:
–          самостійного пошуку засобів досягнення мети партнерів, часу й місця реалізації задуму;
–          випробовувати свої сили, поєднуючи їх з бажаннями;
–          практично застосовувати набуті знання й навички у взаємодії з дорослими та ровесниками;
–          реалізовувати своє природне прагнення діяти творчо, активно виявляти своє ставлення до людей і середовища;
–          діяти із проявами обдарованості реалізувати себе в умовах співпраці з однолітками, які здатні їх зрозуміти.
 
   
 
Логічні блоки Дьенеша.
Використання логічних блоків в іграх з дошкільнятами дозволяє моделювати важливі поняття не тільки математики, а й інформатики: алгоритми, кодування інформації, логічні операції; будувати висловлювання з союзами «і», «або», часткою «не» і ін. Подібні ігри сприяють прискоренню процесу розвитку у дошкільнят найпростіших логічних структур мислення і математичних уявлень. За допомогою цих ігор діти успішно опановують в подальшому основами математики та інформатики.
 
  
 
Палички Кюізенера
Велика роль паличок Кюізенера полягає в реалізації принципу наочності, поданні складних абстрактних математичних понять у доступній малюкам формі, в оволодінні способами дій, необхідних для виникнення у дітей елементарних математичних уявлень. Важливі вони для накопичення чуттєвого досвіду, поступового переходу від матеріального до матеріалізованого, від конкретного до абстрактного, для розвитку бажання опанувати числом, рахунком, вимірюванням, найпростішими обчисленнями, вирішення освітніх, виховних, розвиваючих завдань і т.д.
 
     
 
Пісочна терапія (sand - play)
Спостереження і досвід показують, що гра з піском позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, і це робить його прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку дитини.
 
   
 
Метод «SEND-ART» в логопедичній роботі.
В садочку сенд-арт використовують на логопедичних заняттях із дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
Взаємодія з піском стабілізує емоційний стан дитини. Поряд з розвитком тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики, дитина вчиться прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття. А це, у свою чергу, сприяє розвитку мовлення, довільної уваги, пам’яті. Але головне – дитина із загальним недорозвитком мовлення отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу). Вчиться розуміти себе та інших. Так закладається база для подальшого формування навичок позитивної комунікації.
 
  
 
Методика М. М. Єфименка«Театр фізичного розвитку й оздоровлення».
Технологія М. Єфименка є оригінальною системою фізичного виховання дітей, розвивальний ефект якої поширюється на загальний розумовий і духовний розвиток.
Проведення фізкультурних занять в садочку проводиться у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Скорочені програми вихователі використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята.
 
  
 
Оркестр за методикою Людмили Шулятьєвої.
Методика навчання гри на дитячих музичних інструментах Л. Шулятьевой  розширює сферу музичної діяльності дошкільників, підвищує інтерес до музичних занять, сприяє розвитку пам'яті, уваги, допомагає подоланню сором'язливості, скромності, дає початкове знання музичної мови - порівнювати звуковисотні співвідношення: високо - низько, різні за тривалістю звуки: короткі-довгі.
 
   
 
Музиціювання за К.Орфом.
Головним завданням діяльності в гуртку є виховання у дітей навичок творчого ансамблевого музикування, уяви, вміння проявити індивідуальність і здатності до самовираження як основної ідеї Карла Орфа. Такі заняття сприяють розвитку метро - ритмічного почуття, мовнорухової координації, тембрового, інтонаційно - мовного і ладового слуху, чуйності, реактивності, імпровізації, а також виховання навичок ансамблевої гри. І, що особливо важливо, формують у дітей бажання і потреба активно спілкуватися з музикою - музикувати.
 
    
 
Логоритміка.
Логоритмічні заняття спрямовані на всебічний розвиток дитини, вдосконалення його мови, оволодіння руховими навичками, вміння орієнтуватися в навколишньому світі, розуміння сенсу запропонованих завдань, на здатність долати труднощі, творчо проявляти себе.
 
   
 
Креативна дошка (малювання на «чарівному склі»)
Допомагає розвивати позитивні емоції, самостійність, творчість, комунікативні навички. Малювання на «чарівному склі» дозволяє дитині відчути і зрозуміти самого себе, людину, що знаходиться поряд, розвинути емпатію, вільно висловити свої думки і почуття, бути самим собою, вільно висловлю ти мрії і надії. Малювання пальчиками та долоньками розвиває чуттєво – рухову координацію.
 
   
 
Body percussion і авторська система  Ж. Далькроза для розвитку музичних здібностей дітей
Допомагає тілу вчитися реагувати на всі аспекти метро ритмічної організації, акцентуацію, паузи, звуковисотність, модуляційні процеси, динаміку, темп, особливості інтонування й фразування. Багато уваги приділяється справам на концентрацію уваги, розвитку внутрішнього слуху, пам’яті, координації рухів і незалежності окремих частин тіла однієї від одної.
 
  
 
Флорбол 
Завдяки Федерації флорболу в Сумській області наші дошкільнята опанували цікаву гру флорбол, яка допоможе зміцнити здоров’я, приєднатися до спортивного руху, а в майбутньому стати видатними спортсменами та прославити нашу країну.  
  
 
Тіньовий театр
Дуже гарний засіб розвитку дитячої уяви, особливо якщо запропонувати дітям відгадати, який образ зображується. Спостерігаючи за діями дорослих, діти долучаться до показу різноманітних персонажів, що сприяє розвитку в дошкільників спостережливості, дрібної моторики рук та координації рухів.

   

Інтерактивна дошка
 Дитина засвоює інформацію не тільки через аудіальний і візуальний канали сприйняття, але й через кінестетичний, що майже не використовується в сучасній педагогіці. Цю ситуацію можуть виправити саме інтерактивні технології - кожна дитина інтуїтивно обирає найзручніший для себе спосіб сприйняття інформації при роботі з інтерактивною дошкою.
  
 
Степ - аеробіка  
З 2018 року в Ласкавушці проводяться заняття з степ-аеробіки. Степ – аеробіка – це тренування, в основу якого покладено різні способи спуску та підйому на спеціальну степ – платформу. При виконанні вправ на степ – платформах, навантаження на ноги не більше, ніж при виконанні інших видів вправ. Під час занять на степ – платформах покращується вентиляція легенів, поступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Ці заняття цілком підходять для дітей старших вікових груп і різного рівня підготовленості.
 
    
«PinPress» (дидактична гра)
МЕТА: розвивати у дитини вміння рахувати,  розуміння симетрії, орієнтування у напрямках руху (вгору, вниз, вліво, вправо, за діагоналлю),  довільну уяву, дрібну моторику і координацію рухів, уважність, пам`ять і посидючість.
Дидактична гра «Pin Press» була створена у квітні 2021 та вперше представлена на міському освітньому проєкті «Рішення в стилі ЕКО» від ЦЕНТУМ м.Суми. за підсумками проєкту дидактична гра «Pin Press» посіла І місце.
     

Розповісти у: facebook В контакте Twitter LiveJournal