Посібник з прав людини для інтернет користувачів

Рекомендація CM/Rec(2014)6 Ко- мітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо Посібника з прав людини для інтернет- користувачів та пояснювальний меморандум